My WordPress Website

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ОНЦЛОГ ДАВУУ ТАЛ

Хангай МСҮТ нь суурь боловсрол эзэмшсэн төгсөгчдөөс 2,5 жилийн ангид болон насанд хүрэгчдийн 1 жилийн ангид сургалт явуулдаг сургалтын төв юм.

Үндсэн давуу тал:

  1. Сар бүр 100000 төгрөгийн тэтгэлэг
  2. Суурь боловсролын гэрчилгээний дүнгийн голчоос хамааран төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх
  3. Шаталсан сургалтаар суралцах боломжтой
  4. 24 цагийн өндөр хурдны интернэт WIFI орчинтой
  5. Гадаад дотоодын тэтгэлэгт хамрагдах
  6. Биеийн тамир спорт урлагын онцгой амжилтын тэтгэлэгтэй
  7. Стандартын дадлагын бааз газартай
  8. Сургалтын орчин, гадаа талбай болон спорт заалтай
  9. 120 хүний суудал бүхий 18000 орчим фондтой номын сантай
  10. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвтэй